Naše triedy sú vybavené tak, aby zodpovedali požiadavkám i najnáročnejšieho klienta ( k dispozícií sú zahraničné časopisy, noviny,
knižná literatúra, občerstvenie). Pre našich študentov zabezpečujeme aj predaj cudzojazyčných materiálov, učebníc gramatiky,
slovníkov i CD.

Našu výuku cudzích jazykov zabezpečujeme na základe najmodernejších učebných materiálov z vydavateľstva
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, ktoré podporujeme používaním audio - vizuálnej techniky a množstvom ďaľších doplnkových
materiálov.

SKUPINOVÉ KURZY ŠTANDARDNÉ


Určené pre profesionálov, ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti v konkrétnych oblastiach - obchod, bankovníctvo, turizmus,
zdravotníctvo (tiež podľa individuálnych požiadaviek zákazníka). Kurz zahŕňa praktické precvičovanie situácií v profesionálnom živote,
ako napr. pracovné stretnutia, prezentácie, telefonovanie, písanie listov i obchodných e-mailov.

 • Kurz prebieha 2-krát do týždňa po 90 minút v popoludňajších hodinách alebo podľa dohody. Klienti si na úvodnej hodine
  stanovia rozvrh, ktorý ale následne musia dodžiavať. Kurz prebieha počas zimného a letného semestra, so začiatkom v
  septembri a ukončením v júli.

 • Noví klienti majú možnosť do kurzu pristúpiť i v priebehu výuky za podmienky úspešného absolvovania vstupného testu.

 • Aby sme zabezpečili čo najvyššiu kvalitu našej výuky, počet osôb v skupine je limitovaný výhradne na 4-5.

 • Klienti sú na základe písomného vstupného testu rozdelení do úrovní od úplných začiatočníkov až po úplne pokročilých

 • Počas celej výuky sa na našich kurzoch zameriavame hlavne na komunikačnú zložku, čo je zároveň i naším
  hlavným cieľom.

 • Klienta učíme hlavne flexibilne reagovať v rôznych reálnych životných situáciách v styku s cudzím jazykom, či už na pracovisku
  alebo pri rôznych spoločenských situáciách.

 • Našou silnou stránkou je pravidelné opakovanie prebraného učiva, utvrdenie sa v jeho pochopení, testovanie klienta
  počas celého semestra a to nie len písomne (formou postupových testov do ďaľšieho semestra), ale aj testovanie
  komunikácie,počúvania i čítania. Veľký dôraz kladieme na správnu výslovnosť klienta.

 • Pravidelne vedieme záznam o napredovaní študenta.

 • Na našich hodinách hovoríme výlučne cudzím jazykom!

 • Po absolvovaní príslušnej úrovne má klient možnosť pokračovať vo vyššej úrovni, prípadne pokračovať v konverzačnom kurze
  alebo v kurze so zameraním na obchod, marketing, zdravotníctvo,...


INDIVIDUÁLNE KURZY


 • prebiehajú buď v priestoroch klienta, prípadne v našich učebniach v mieste spoločnosti

 • výuka prebieha na základe indiduálnych požiadaviek klienta, pričom je možné zvoliť si nie len obsah výuky ( ochotne poradíme
  pri výbere učebných materiálov, navrhneme individuálny učebný plán podľa zamerania), ale aj formu výuky (intenzita výuky,
  preferované termíny klienta, ktoré sa stanovia, a zahájenie výuky podľa konkrétnych požiadaviek

 • odporúčame klientom, ktorí nemajú čas navštevovať kurz pravidelne v skupine, ale aj tým, ktorí preferujú individuálny prístup
  lektora a chcú napredovať rýchlejšie

 • tiež odporúčame klientom, ktorí sa potrebujú v krátkom časovom intervale pripraviť na rôzne typy udalostí, ako napríklad,
  interview do zamestnania, práca v zahraničí, služobná cesta - pripravíme Vám kurz priamo pre Vás!


MANAŽÉRSKE KURZY


Komunikačné a prezentačné zručnosti manažéra


  Zameranie kurzov : komunikačné a prezentačné zručnosti manažéra
  Modely kurzov : základný model, nadstavbový model
  Začiatok výuky : od septembra 2007
  Počet stretnutí : 6 (1 stretnutie = 5 hodín)
  Harmonogram výuky : štandard .. polointenzívna .. intenzívna forma
  Dni výuky : pondelok - sobota (individuálna dohoda)
  Čas konania : dopoludňajšie / popoludňajšie termíny podľa dohody
  Miesto konania : budova spoločnosti Empíria - brána do sveta jazykov
  Počet účastníkov : 6 až 8
  Spôsob ukončenia : teoretické a praktické preskúšanie, test-riešenie model. situácií
  Forma ukončenia : certifikát o absolvovaní

Prečo si vybrať práve nás ?

 • flexibilita - kurzy na mieru

 • profesionálnosť

 • inovatívnosť

 • monitoring spätnej väzby

 • interaktívnosť

 • efektivita

 • systémovosť

 • garancia úspechu


Metódy práce s klientom ?

 • výklad (teoretický rozbor problému)

 • hranie rolí (psychodráma)

 • aktívne sociálne učenie

 • videotréning

 • prípadové štúdie a cvičenia

 • dialóg, monológ, diskusia

 • prvky arteterapie


Druhy - modely kurzov

 • základný model - obsiahle portfólium komunikačných a prezentačných zručností využiteľných v bežnej praxi.

 • nadstavbové modely - možnosť variabilnej kombinovanosti jednotlivých celkov na základe požiadaviek klienta,
  možnosť užšej profesnej špecializácie.


Čo kurzy ponúkaju ?

 • teoretické vedomosti

 • praktickú aplikáciu

 • nácvik zručností v modelových situáciach

 • vedomú korekciu nedostatkov

 • sebareflexiu vlastných výkonov

 • prácu s osobnými predpokladmi


Čo týmito kurzami získate ?

 • využiteľnosť v profesnej orientácii

 • nadhľad

 • motiváciu k pracovnému výkonu

 • pohotovosť v reakciách

 • nárast sebavedomia

 • zvýšenie hodnoty na trhu práce


Úvod | Profil spoločnosti | Firemná výuka | Kurzy | Doučovanie | Štúdium v zahraničí | Fotogaléria | Kariéra | Kontakt

empiria@empiriajazyky.eu
© Empiria - Brána do sveta jazykov